Волонтирај

Чланови

Члан Удружења може бити свако физичко лице које прихвата циљеве и Статут Удружења. Својство члана Удружења стиче се писменом сагласношћу у складу са чл. 6 ст. 2 или потписивањем приступнице у складу са чл. 6 ст. 3 и овером у складу са чл. 10 ст. 1 Статута. Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година пријаву подноси законски заступник.

Чланови могу бити редовни, придружени и почасни. Одлуку о пријему у редовно чланство доноси Скупштина, на образложени предлог три редовна члана, која у сваком конкретном случају, процењује ниво залагања, капацитета и резултата и о томе, без одлагања, обавештава члана, уз претходно прибављену сагласност, за пријем у редовно чланство. Одлуку о пријему придруженог члана доноси Скупштина и о томе, без одлагања, обавештава подносиоца пријаве. Одлуку о избору почасног члана доноси Скупштина. Сваки члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању, с тим што редовни члан може истовремено иступити из редовног чланства и постати придружени члан. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника. Чланство може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба Статута или нарушавања угледа Удружења. Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог три редовна члана. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Придружи се

Члан Викимедије Србије може постати свака особа која прихвата Статут удружења. Да бисте постали члан довољно је да попуните приступницу. Овде се налази формулар приступнице Удружењу. Текст је у складу са оним који је усвојила Скупштина Удружења, са заглављем које садржи лого Викимедије Србије, назив и седиште Удружења.