Управни одбор

Викимедија Србије

Управни одбор је извршни орган Викимедије Србије, који се стара о спровођењу циљева Удружења утврђеним Статутом. Има од четири до девет чланова. Мандат чланова Управног одбора траје две године и могу се поново бирати на исту функцију. Одбор, из реда својих чланова, бира председника. Тренутно, Управни одбор чини шест чланова.

Управни одбор:

  1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
  2. одлучује о правима, обавезама и одговорностима из радног односа;
  3. доноси финансијске одлуке;
  4. одлучује о висини чланарине;
  5. обавештава чланове и јавност о раду и активностима Удружења;
  6. подноси годишњи Извештај о раду Управног одбора Скупштини Удружења;
  7. одлучује о другим питањима за која нису, законом или Статутом, овлашћени други органи Удружења.Управни одбор ради у седницама којима присуствује више од половине чланова, а одлучује већином гласова свих чланова. Седнице Управног одбора се могу одржавати и електронским путем. У том случају гласање је пуноважно ако се потврди електронском поштом. Досадашње председнике и потпредседнике можете видети на овој страни.

Чланови

Милена Миленковић

Александар Сеферовић

Марко Адам

Састанци