Управни одбор

Викимедија Србије

Управни одбор је извршни орган Викимедије Србије, који се стара о спровођењу циљева Удружења утврђеним Статутом. Има од четири до једанаест чланова. По један члан сваког регионалног одбора је члан Управног одбора. Мандат сваког члана траје две године, а након његовог истека може се кандидовати за исту функцију. Одбор, из реда својих чланова, бира председника. Тренутно, Управни одбор чини шест чланова.

Управни одбор:

  1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
  2. организује редовно обављање делатности Удружења;
  3. бира и разрешава чланове Савета, Извршног директора, законске заступнике и финансијске налогодавце и поверава посебне послове појединим члановима;
  4. доноси финансијске одлуке;
  5. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет редовних чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна које подноси Скупштини на усвајање;
  6. координира рад регионалних одбора;
  7. одлучује о висини чланарине и изузећу од плаћања на основу индивидуалног волонтерског доприноса или материјалног стања, као и о другим питањима за која нису, законом или Статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Седнице Управног одбора се могу одржавати и телефоном, а гласање је пуноважно ако се потврди електронском поштом.

Досадашње председнике и потпредседнике можете видети на овој страни.

Чланови

Састанци